مرکز تشخیص پیش از ابتلا به سرطان در آمل راه‌اندازی می‌شود

مرکز تشخیص پیش از ابتلا به سرطان در آمل راه‌اندازی می‌شود
رئیس پژوهشکده انستیتو پاستور شمال کشور گفت: مرکز تشخیص پیش از ابتلا به بیماری سرطان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران و انجمن حمایت از بیماران سرطانی آرین در آینده نزدیک ایجاد می‌شود.

مرکز تشخیص پیش از ابتلا به سرطان در آمل راه‌اندازی می‌شود

رئیس پژوهشکده انستیتو پاستور شمال کشور گفت: مرکز تشخیص پیش از ابتلا به بیماری سرطان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران و انجمن حمایت از بیماران سرطانی آرین در آینده نزدیک ایجاد می‌شود.
مرکز تشخیص پیش از ابتلا به سرطان در آمل راه‌اندازی می‌شود

مجله اینترنتی

View more posts from this author