مرکز خدمات خودروسازی هیوندای در بندر خرمشهر افتتاح شد

مرکز خدمات خودروسازی هیوندای در بندر خرمشهر افتتاح شد
مرکز خدمات خودروسازی هیوندای با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بندر خرمشهر افتتاح شد.

مرکز خدمات خودروسازی هیوندای در بندر خرمشهر افتتاح شد

مرکز خدمات خودروسازی هیوندای با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بندر خرمشهر افتتاح شد.
مرکز خدمات خودروسازی هیوندای در بندر خرمشهر افتتاح شد

مرکز فیلم

View more posts from this author