مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان یزد به بهره‌برداری رسید

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان یزد به بهره‌برداری رسید
مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان یزد در آیینی با حضور وزیر کشور آغاز به کار کرد.

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان یزد به بهره‌برداری رسید

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان یزد در آیینی با حضور وزیر کشور آغاز به کار کرد.
مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان یزد به بهره‌برداری رسید

خبرگذاری خوزستان

View more posts from this author