مرگ خاموش دام‌های اردبیل

مرگ خاموش دام‌های اردبیل
در ماه‌های اخیر و با شیوع بیماری تب‌برفکی، مرگ خاموشی به سراغ دام‌های اردبیل آمد تا بسیاری از این دام‌ها را تلف کند.

مرگ خاموش دام‌های اردبیل

در ماه‌های اخیر و با شیوع بیماری تب‌برفکی، مرگ خاموشی به سراغ دام‌های اردبیل آمد تا بسیاری از این دام‌ها را تلف کند.
مرگ خاموش دام‌های اردبیل

View more posts from this author