مرگ 2 کارگر افغانستانی حین بتن‌ریزی در شهرستان نور

مرگ 2 کارگر افغانستانی حین بتن‌ریزی در شهرستان نور
سخنگوی مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس 115 مازندران از مرگ 2 کارگر افغانستانی در حین بتن‌ریزی در رویان شهرستان نور خبر داد.

مرگ 2 کارگر افغانستانی حین بتن‌ریزی در شهرستان نور

سخنگوی مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس 115 مازندران از مرگ 2 کارگر افغانستانی در حین بتن‌ریزی در رویان شهرستان نور خبر داد.
مرگ 2 کارگر افغانستانی حین بتن‌ریزی در شهرستان نور

View more posts from this author