مسؤولان در بازار خبرنگاران چوب حلاجی می‌زنند

مسؤولان در بازار خبرنگاران چوب حلاجی می‌زنند
قشر خبرنگار با وجود سختی‌های بسیار جزو قشرهایی بوده که از نگاه دلسوزانه مسؤولان دور مانده است، چراکه در جای‌جای بخش‌ها اعم از اختصاص درآمدها و حمایت‌های بیمه‌ای توجهی به این قشر نمی‌شود.

مسؤولان در بازار خبرنگاران چوب حلاجی می‌زنند

قشر خبرنگار با وجود سختی‌های بسیار جزو قشرهایی بوده که از نگاه دلسوزانه مسؤولان دور مانده است، چراکه در جای‌جای بخش‌ها اعم از اختصاص درآمدها و حمایت‌های بیمه‌ای توجهی به این قشر نمی‌شود.
مسؤولان در بازار خبرنگاران چوب حلاجی می‌زنند

عکس

View more posts from this author