مسؤولان هر جا از مسیر خارج شدند خبرنگاران باید حساسیت نشان دهند

مسؤولان هر جا از مسیر خارج شدند خبرنگاران باید حساسیت نشان دهند
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان گفت: مسؤولان هر جا از مسیر خارج شدند خبرنگاران باید حساسیت نشان دهند.

مسؤولان هر جا از مسیر خارج شدند خبرنگاران باید حساسیت نشان دهند

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان گفت: مسؤولان هر جا از مسیر خارج شدند خبرنگاران باید حساسیت نشان دهند.
مسؤولان هر جا از مسیر خارج شدند خبرنگاران باید حساسیت نشان دهند

View more posts from this author