مسؤولان همپای مردم در مراسم 9 دی حضور پرشور داشته باشند

مسؤولان همپای مردم در مراسم 9 دی حضور پرشور داشته باشند
دبیر جامعه اسلامی مهندسن ایلام گفت: مسؤولان همپای مردم ایلام در مراسم 9 دی حضور پرشور داشته باشند.

مسؤولان همپای مردم در مراسم 9 دی حضور پرشور داشته باشند

دبیر جامعه اسلامی مهندسن ایلام گفت: مسؤولان همپای مردم ایلام در مراسم 9 دی حضور پرشور داشته باشند.
مسؤولان همپای مردم در مراسم 9 دی حضور پرشور داشته باشند

View more posts from this author