مسؤول جان و ایمنی مردم هستیم/ فرودگاه محل احساسات نیست

مسؤول جان و ایمنی مردم هستیم/ فرودگاه محل احساسات نیست
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور با اشاره اینکه ما مسؤول جان و ایمنی مردم هستیم، گفت: باید نگاه تخصصی داشته باشیم و فرودگاه محل احساسات نیست.

مسؤول جان و ایمنی مردم هستیم/ فرودگاه محل احساسات نیست

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور با اشاره اینکه ما مسؤول جان و ایمنی مردم هستیم، گفت: باید نگاه تخصصی داشته باشیم و فرودگاه محل احساسات نیست.
مسؤول جان و ایمنی مردم هستیم/ فرودگاه محل احساسات نیست

پامنا موبایل لپ تاپ

View more posts from this author