مسئولان با بازدید از مراکز خیریه به درددل بیماران گوش دهند

مسئولان با بازدید از مراکز خیریه به درددل بیماران گوش دهند
استاندار استان مرکزی گفت:مسئولان باید علاوه بر گرفتاری‌های روزمره که آنها را احاطه کرده از مراکز سالمندان و مراکز خیریه و شیرخوارگاه‌ها بازدید کرده و درددل آنها را گوش کنند.

مسئولان با بازدید از مراکز خیریه به درددل بیماران گوش دهند

استاندار استان مرکزی گفت:مسئولان باید علاوه بر گرفتاری‌های روزمره که آنها را احاطه کرده از مراکز سالمندان و مراکز خیریه و شیرخوارگاه‌ها بازدید کرده و درددل آنها را گوش کنند.
مسئولان با بازدید از مراکز خیریه به درددل بیماران گوش دهند

موسیقی روز

دانلود موزیک

View more posts from this author