مسابقات تیراندازی ویژه خبرنگاران در بیرجند برگزار شد

مسابقات تیراندازی ویژه خبرنگاران در بیرجند برگزار شد
به بهانه روز خبرنگار، بسیج رسانه خراسان جنوبی اقدام به برگزاری یک دوره مسابقات تیراندازی ویژه بانوان و آقایان خبرنگار در مرکز استان کرد.

مسابقات تیراندازی ویژه خبرنگاران در بیرجند برگزار شد

به بهانه روز خبرنگار، بسیج رسانه خراسان جنوبی اقدام به برگزاری یک دوره مسابقات تیراندازی ویژه بانوان و آقایان خبرنگار در مرکز استان کرد.
مسابقات تیراندازی ویژه خبرنگاران در بیرجند برگزار شد

View more posts from this author