مسابقات والیبال پرسنل ادارات کمیته امداد خراسان رضوی به پایان رسید

مسابقات والیبال پرسنل ادارات کمیته امداد خراسان رضوی به پایان رسید
مرحله پایانی مسابقات فرهنگی ورزشی کارکنان ادارات کمیته امداد خراسان رضوی در جغتای با قهرمانی تیم کمیته امداد تربت جام به پایان رسید.

مسابقات والیبال پرسنل ادارات کمیته امداد خراسان رضوی به پایان رسید

مرحله پایانی مسابقات فرهنگی ورزشی کارکنان ادارات کمیته امداد خراسان رضوی در جغتای با قهرمانی تیم کمیته امداد تربت جام به پایان رسید.
مسابقات والیبال پرسنل ادارات کمیته امداد خراسان رضوی به پایان رسید

خبر دانشجویی

View more posts from this author