مساجد مهدی‌شهر به قرارگاه‌های فرهنگی تبدیل شوند

مساجد مهدی‌شهر به قرارگاه‌های فرهنگی تبدیل شوند
امام جمعه مهدی‌شهر گفت: مساجد شهرستان مهدی‌شهر باید به قرارگاه‌های فرهنگی تبدیل شوند.

مساجد مهدی‌شهر به قرارگاه‌های فرهنگی تبدیل شوند

امام جمعه مهدی‌شهر گفت: مساجد شهرستان مهدی‌شهر باید به قرارگاه‌های فرهنگی تبدیل شوند.
مساجد مهدی‌شهر به قرارگاه‌های فرهنگی تبدیل شوند

خبرگزاری اصفهان

View more posts from this author