مسجد مقدس جمکران محل اضطرار و امید به آینده است

مسجد مقدس جمکران محل اضطرار و امید به آینده است
رئیس بنیاد پژوهش و نشر مسجد مقدس جمکران گفت: این مسجد مقدس با ویژگی‌‌های خاص و منحصر به فردی که دارد محل اضطرار و امید همه مسلمانان به ویژه شیعیان است.

مسجد مقدس جمکران محل اضطرار و امید به آینده است

رئیس بنیاد پژوهش و نشر مسجد مقدس جمکران گفت: این مسجد مقدس با ویژگی‌‌های خاص و منحصر به فردی که دارد محل اضطرار و امید همه مسلمانان به ویژه شیعیان است.
مسجد مقدس جمکران محل اضطرار و امید به آینده است

car

View more posts from this author