مشهد قطب‌ مذهبی جهان اسلام است

مشهد قطب‌ مذهبی جهان اسلام است
امام جمعه پردیس با بیان اینکه مشهدالرضا (ع) در ایران اسلامی، قطب مذهبی جهان اسلام است، گفت: امام رضا (ع) ضامن امنیت ایران اسلامی در آتش منطقه هستند.

مشهد قطب‌ مذهبی جهان اسلام است

امام جمعه پردیس با بیان اینکه مشهدالرضا (ع) در ایران اسلامی، قطب مذهبی جهان اسلام است، گفت: امام رضا (ع) ضامن امنیت ایران اسلامی در آتش منطقه هستند.
مشهد قطب‌ مذهبی جهان اسلام است

سپهر نیوز

View more posts from this author