مشکل جدی ترافیک در بجنورد

مشکل جدی ترافیک در بجنورد
شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور 13 عضو شورا تشکیل جلسه داد که بررسی مشکل جدی ترافیک در بجنورد، افزایش دو طبقه به پارکینگ طبقاتی و تشکیل خانه هنرمندان از محورهای این نشست بود.

مشکل جدی ترافیک در بجنورد

شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور 13 عضو شورا تشکیل جلسه داد که بررسی مشکل جدی ترافیک در بجنورد، افزایش دو طبقه به پارکینگ طبقاتی و تشکیل خانه هنرمندان از محورهای این نشست بود.
مشکل جدی ترافیک در بجنورد

View more posts from this author