مشکل روستاهای فاقد تلفن ثابت در نهاوند حل می‌شود

مشکل روستاهای فاقد تلفن ثابت در نهاوند حل می‌شود
فرماندار نهاوند برخی از روستاهای این شهرستان از نعمت تلفن ثابت بهره‎مند نیستند که تا پایان امسال این مشکل رفع می‌شود.

مشکل روستاهای فاقد تلفن ثابت در نهاوند حل می‌شود

فرماندار نهاوند برخی از روستاهای این شهرستان از نعمت تلفن ثابت بهره‎مند نیستند که تا پایان امسال این مشکل رفع می‌شود.
مشکل روستاهای فاقد تلفن ثابت در نهاوند حل می‌شود

کیمیا دانلود

View more posts from this author