مصرف غذاهای پرچرب عامل بسیاری از بیماری‌هاست

مصرف غذاهای پرچرب عامل بسیاری از بیماری‌هاست
معاون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به اینکه مصرف غذاهای شور و پرچرب عامل بسیاری از بیماری‌ها است، گفت: تغذیه نامناسب تهدیدی اساسی برای سلامت افراد است.

مصرف غذاهای پرچرب عامل بسیاری از بیماری‌هاست

معاون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به اینکه مصرف غذاهای شور و پرچرب عامل بسیاری از بیماری‌ها است، گفت: تغذیه نامناسب تهدیدی اساسی برای سلامت افراد است.
مصرف غذاهای پرچرب عامل بسیاری از بیماری‌هاست

ورزش و زندگی

View more posts from this author