مطالعه و کتاب‌خوانی به نهضتی فراگیر در جامعه تبدیل شود

مطالعه و کتاب‌خوانی به نهضتی فراگیر در جامعه تبدیل شود
امام جمعه موقت سمنان گفت: مطالعه و کتاب‌خوانی باید به نهضتی فراگیر در جامعه تبدیل شود.

مطالعه و کتاب‌خوانی به نهضتی فراگیر در جامعه تبدیل شود

امام جمعه موقت سمنان گفت: مطالعه و کتاب‌خوانی باید به نهضتی فراگیر در جامعه تبدیل شود.
مطالعه و کتاب‌خوانی به نهضتی فراگیر در جامعه تبدیل شود

پامنا موبایل لپ تاپ

View more posts from this author