معادلات جهانی نشان می‌دهد که آمریکا دیگر قدرت جهانی نیست/ مرزهای حاکمیتی به فضای مجازی انتقال یافته است

معادلات جهانی نشان می‌دهد که آمریکا دیگر قدرت جهانی نیست/ مرزهای حاکمیتی به فضای مجازی انتقال یافته است
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه معادلات جهانی نشان می‌دهد که آمریکا دیگر قدرت جهانی نیست گفت: مرزهای حاکمیتی نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده و به فضای مجازی انتقال یافته است.

معادلات جهانی نشان می‌دهد که آمریکا دیگر قدرت جهانی نیست/ مرزهای حاکمیتی به فضای مجازی انتقال یافته است

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه معادلات جهانی نشان می‌دهد که آمریکا دیگر قدرت جهانی نیست گفت: مرزهای حاکمیتی نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده و به فضای مجازی انتقال یافته است.
معادلات جهانی نشان می‌دهد که آمریکا دیگر قدرت جهانی نیست/ مرزهای حاکمیتی به فضای مجازی انتقال یافته است

View more posts from this author