معارفه رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین برگزار می‌شود

معارفه رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین برگزار می‌شود
مراسم تودیع و معارفه ناصر شیرکوند، رئیس جدید دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین امروز با حضور مسئولان شهرستان ورامین برگزار می‌شود.

معارفه رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین برگزار می‌شود

مراسم تودیع و معارفه ناصر شیرکوند، رئیس جدید دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین امروز با حضور مسئولان شهرستان ورامین برگزار می‌شود.
معارفه رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین برگزار می‌شود

View more posts from this author