معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور وارد ارومیه شد

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور وارد ارومیه شد
بعد از ظهر امروز، در آستانه سفر رئیس‌جمهور به آذربایان‌غربی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور وارد ارومیه شد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور وارد ارومیه شد

بعد از ظهر امروز، در آستانه سفر رئیس‌جمهور به آذربایان‌غربی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور وارد ارومیه شد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور وارد ارومیه شد

خرم خبر

View more posts from this author