معاون فرماندار در جایگاه تشخیص سوءمدیریت قطعی‌های برق دماوند نیست

معاون فرماندار در جایگاه تشخیص سوءمدیریت قطعی‌های برق دماوند نیست
رئیس اداره برق شهرستان دماوند خطاب به معاون فرماندار گفت: شما در جایگاه تشخیص سوءمدیریت قطعی‌های برق در دماوند نیستید.

معاون فرماندار در جایگاه تشخیص سوءمدیریت قطعی‌های برق دماوند نیست

رئیس اداره برق شهرستان دماوند خطاب به معاون فرماندار گفت: شما در جایگاه تشخیص سوءمدیریت قطعی‌های برق در دماوند نیستید.
معاون فرماندار در جایگاه تشخیص سوءمدیریت قطعی‌های برق دماوند نیست

مدرسه

View more posts from this author