معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی به شهدای یادمان شلمچه ادای احترام کرد

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی به شهدای یادمان شلمچه ادای احترام کرد
معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی با حضور در یادمان شهدای شلمچه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی به شهدای یادمان شلمچه ادای احترام کرد

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی با حضور در یادمان شهدای شلمچه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی به شهدای یادمان شلمچه ادای احترام کرد
!0===a.adult)&&”0″===ds

View more posts from this author