معدوم‌سازی گوشت قرمز غیرقابل مصرف در زابل

معدوم‌سازی گوشت قرمز غیرقابل مصرف در زابل
رئیس اداره دامپزشکی زابل گفت: میزان 100 کیلوگرم گوشت قرمز غیرقابل مصرف در این شهرستان کشف و معدوم شد.

معدوم‌سازی گوشت قرمز غیرقابل مصرف در زابل

رئیس اداره دامپزشکی زابل گفت: میزان 100 کیلوگرم گوشت قرمز غیرقابل مصرف در این شهرستان کشف و معدوم شد.
معدوم‌سازی گوشت قرمز غیرقابل مصرف در زابل

View more posts from this author