معدوم‌سازی 5 تن پای مرغ غیرقابل‌ مصرف در گرمسار

معدوم‌سازی 5 تن پای مرغ غیرقابل‌ مصرف در گرمسار
معاون اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار از معدوم‌سازی حدود 5 تن محموله پای مرغ غیرقابل‌ مصرف در این شهرستان خبر داد.

معدوم‌سازی 5 تن پای مرغ غیرقابل‌ مصرف در گرمسار

معاون اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار از معدوم‌سازی حدود 5 تن محموله پای مرغ غیرقابل‌ مصرف در این شهرستان خبر داد.
معدوم‌سازی 5 تن پای مرغ غیرقابل‌ مصرف در گرمسار

لردگان

View more posts from this author