معیار جهاد در دوران امروزی روشنگری و مبارزه با استکبار است

معیار جهاد در دوران امروزی روشنگری و مبارزه با استکبار است
سرپرست مؤسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی گفت: معیار جهاد در دوران امروزی روشنگری و مبارزه با استکبار جهانی است، به‌عبارت‌دیگر روشنگری در قبال سیاست‌ها و توطئه‌های استکبار جهانی مدنظر است.

معیار جهاد در دوران امروزی روشنگری و مبارزه با استکبار است

سرپرست مؤسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی گفت: معیار جهاد در دوران امروزی روشنگری و مبارزه با استکبار جهانی است، به‌عبارت‌دیگر روشنگری در قبال سیاست‌ها و توطئه‌های استکبار جهانی مدنظر است.
معیار جهاد در دوران امروزی روشنگری و مبارزه با استکبار است

خرم خبر

View more posts from this author