مناسب‌سازی سبزه میدان قزوین در دستور کار باشد

مناسب‌سازی سبزه میدان قزوین در دستور کار باشد
رئیس کمیسیون شورایاری شورای اسلامی شهر قزوین گفت: مناسب‌سازی خیابان‌های منطقه یک شهرداری قزوین از جمله سبزه میدان برای تردد معلولان در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

مناسب‌سازی سبزه میدان قزوین در دستور کار باشد

رئیس کمیسیون شورایاری شورای اسلامی شهر قزوین گفت: مناسب‌سازی خیابان‌های منطقه یک شهرداری قزوین از جمله سبزه میدان برای تردد معلولان در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.
مناسب‌سازی سبزه میدان قزوین در دستور کار باشد

View more posts from this author