مهسا جاور قایقران روئینگ به گروه شانس مجدد راه پیدا کرد

مهسا جاور قایقران روئینگ به گروه شانس مجدد راه پیدا کرد
مهسا جاور در روز نخست بازی‌های المپیک با کسب مقام چهارم رقابت‌های قایقرانی روئینگ تک نفره در گروه خود، به گروه شانس مجدد راه پیدا کرد.

مهسا جاور قایقران روئینگ به گروه شانس مجدد راه پیدا کرد

مهسا جاور در روز نخست بازی‌های المپیک با کسب مقام چهارم رقابت‌های قایقرانی روئینگ تک نفره در گروه خود، به گروه شانس مجدد راه پیدا کرد.
مهسا جاور قایقران روئینگ به گروه شانس مجدد راه پیدا کرد

تکست آهنگ

View more posts from this author