موانع انس با قرآن در حال افزایش است/ راهی به جز بازگشت به قرآن نداریم

موانع انس با قرآن در حال افزایش است/ راهی به جز بازگشت به قرآن نداریم
امام جمعه کاشان با بیان اینکه راهی جز بازگشت به قرآن نداریم گفت: این در شرایطی است که موانع انس با قرآن در حال افزایش است.

موانع انس با قرآن در حال افزایش است/ راهی به جز بازگشت به قرآن نداریم

امام جمعه کاشان با بیان اینکه راهی جز بازگشت به قرآن نداریم گفت: این در شرایطی است که موانع انس با قرآن در حال افزایش است.
موانع انس با قرآن در حال افزایش است/ راهی به جز بازگشت به قرآن نداریم

خرید بک لینک

View more posts from this author