موسسات کاریابی به رسمیت شناخته شوند

موسسات کاریابی به رسمیت شناخته شوند
مسوول انجمن کاریابی کردستان گفت: موسسات کاریابی ظرفیت بسیار خوبی برای حذف شکاف در بین نیروهای انسانی و بازار کار هستند و باید بیش از گذشته به رسمیت شناخته شوند.

موسسات کاریابی به رسمیت شناخته شوند

مسوول انجمن کاریابی کردستان گفت: موسسات کاریابی ظرفیت بسیار خوبی برای حذف شکاف در بین نیروهای انسانی و بازار کار هستند و باید بیش از گذشته به رسمیت شناخته شوند.
موسسات کاریابی به رسمیت شناخته شوند

خبرهای داغ

View more posts from this author