موفقیت استعدادیابی فوتبال در کهگیلویه و بویراحمد با انتخاب علیرضا کوشکی در تیم ملی نوجوانان

موفقیت استعدادیابی فوتبال در کهگیلویه و بویراحمد با انتخاب علیرضا کوشکی در تیم ملی نوجوانان
رئیس کمیته جوانان هیأت فوتبال کهگیلویه و بویراحمد از موفقیت استعدادیابی فوتبال در این استان با انتخاب علیرضا کوشکی در تیم ملی خبر داد.

موفقیت استعدادیابی فوتبال در کهگیلویه و بویراحمد با انتخاب علیرضا کوشکی در تیم ملی نوجوانان

رئیس کمیته جوانان هیأت فوتبال کهگیلویه و بویراحمد از موفقیت استعدادیابی فوتبال در این استان با انتخاب علیرضا کوشکی در تیم ملی خبر داد.
موفقیت استعدادیابی فوتبال در کهگیلویه و بویراحمد با انتخاب علیرضا کوشکی در تیم ملی نوجوانان

View more posts from this author