موفقیت خبرنگار فارس در جشنواره اتحادیه مطبوعات محلی استان‌ها

موفقیت خبرنگار فارس در جشنواره اتحادیه مطبوعات محلی استان‌ها
مهدی جعفری خبرنگار فارس رتبه نخست رشته گزارش جشنواره اتحادیه مطبوعات محلی استان‌های کشور را کسب کرد.

موفقیت خبرنگار فارس در جشنواره اتحادیه مطبوعات محلی استان‌ها

مهدی جعفری خبرنگار فارس رتبه نخست رشته گزارش جشنواره اتحادیه مطبوعات محلی استان‌های کشور را کسب کرد.
موفقیت خبرنگار فارس در جشنواره اتحادیه مطبوعات محلی استان‌ها

عکس جدید اینستاگرام

View more posts from this author