موفقیت دو و میدانی‌کاران قم در کسب 7 مدال مسابقات دانش‌آموزان کشور

موفقیت دو و میدانی‌کاران قم در کسب 7 مدال مسابقات دانش‌آموزان کشور
رئیس هیأت دو و میدانی استان قم از موفقیت دو و میدانی‌کاران قم در کسب هفت مدال متنوع مسابقات دانش‌آموزان پسر کشور خبر داد.

موفقیت دو و میدانی‌کاران قم در کسب 7 مدال مسابقات دانش‌آموزان کشور

رئیس هیأت دو و میدانی استان قم از موفقیت دو و میدانی‌کاران قم در کسب هفت مدال متنوع مسابقات دانش‌آموزان پسر کشور خبر داد.
موفقیت دو و میدانی‌کاران قم در کسب 7 مدال مسابقات دانش‌آموزان کشور

مرجع سلامتی

View more posts from this author