مکان‌یابی اسکان زائران در مرز مهران ضروری است

مکان‌یابی اسکان زائران در مرز مهران ضروری است
رئیس کمیته پشتیبانی اربعین استان ایلام گفت: مکان‌یابی اسکان زائران در مرز مهران ضروری است.

مکان‌یابی اسکان زائران در مرز مهران ضروری است

رئیس کمیته پشتیبانی اربعین استان ایلام گفت: مکان‌یابی اسکان زائران در مرز مهران ضروری است.
مکان‌یابی اسکان زائران در مرز مهران ضروری است

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author