میزان بارندگی در مشهد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است

میزان بارندگی در مشهد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به اینکه میزان متوسط بارندگی در مشهد از ابتدای آغاز سال تاکنون 36.1 میلی‌متر بوده است، گفت: میزان بارندگی در مشهد نسبت به فروردین و دوره آماری سال گذشته افزایش داشته است.

میزان بارندگی در مشهد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به اینکه میزان متوسط بارندگی در مشهد از ابتدای آغاز سال تاکنون 36.1 میلی‌متر بوده است، گفت: میزان بارندگی در مشهد نسبت به فروردین و دوره آماری سال گذشته افزایش داشته است.
میزان بارندگی در مشهد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است

خرید بک لینک

View more posts from this author