نامگذاری امسال نشان داد رهبری از عملکرد اقتصادی دولت رضایت ندارند

نامگذاری امسال نشان داد رهبری از عملکرد اقتصادی دولت رضایت ندارند
سخنگوی دولت سابق گفت: از بیانات رهبر معظم انقلاب احساس می‌کنیم که ایشان از عملکرد اقتصادی دولت در بحث اقتصاد مقاومتی رضایت ندارند.

نامگذاری امسال نشان داد رهبری از عملکرد اقتصادی دولت رضایت ندارند

سخنگوی دولت سابق گفت: از بیانات رهبر معظم انقلاب احساس می‌کنیم که ایشان از عملکرد اقتصادی دولت در بحث اقتصاد مقاومتی رضایت ندارند.
نامگذاری امسال نشان داد رهبری از عملکرد اقتصادی دولت رضایت ندارند

میهن دانلود

اتوموبیل

View more posts from this author