نباید در انجام مسؤولیت‌ها کوتاهی کرد/ انفاق تنها مال نیست

نباید در انجام مسؤولیت‌ها کوتاهی کرد/ انفاق تنها مال نیست
یکی از مراجع تقلید گفت: هر یک از افراد باید به کار و مقام خود توجه کنند و مواظب باشند در مسؤولیت‌ها کوتاهی نکنند و خدمت را به کمال برسانند.

نباید در انجام مسؤولیت‌ها کوتاهی کرد/ انفاق تنها مال نیست

یکی از مراجع تقلید گفت: هر یک از افراد باید به کار و مقام خود توجه کنند و مواظب باشند در مسؤولیت‌ها کوتاهی نکنند و خدمت را به کمال برسانند.
نباید در انجام مسؤولیت‌ها کوتاهی کرد/ انفاق تنها مال نیست

اسکای نیوز

View more posts from this author