نجات زن باردار الیگودرزی توسط اورژانس هوایی لرستان

نجات زن باردار الیگودرزی توسط اورژانس هوایی لرستان
مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی ۱۱۵لرستان گفت: زن باردار الیگودرزی توسط اورژانس هوایی لرستان نجات پیاد کرد.

نجات زن باردار الیگودرزی توسط اورژانس هوایی لرستان

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی ۱۱۵لرستان گفت: زن باردار الیگودرزی توسط اورژانس هوایی لرستان نجات پیاد کرد.
نجات زن باردار الیگودرزی توسط اورژانس هوایی لرستان

View more posts from this author