نخستین جشنواره فیلم کوتاه آسمان برگزار می‌شود

نخستین جشنواره فیلم کوتاه آسمان برگزار می‌شود
نخستین جشنواره فیلم کوتاه آسمان به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری باقرشهر برگزار می‌شود.

نخستین جشنواره فیلم کوتاه آسمان برگزار می‌شود

نخستین جشنواره فیلم کوتاه آسمان به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری باقرشهر برگزار می‌شود.
نخستین جشنواره فیلم کوتاه آسمان برگزار می‌شود

تکنولوژی جدید

View more posts from this author