نخستین جلسه شورای شهر کرمانشاه در سال جدید برگزار نشد

نخستین جلسه شورای شهر کرمانشاه در سال جدید برگزار نشد
نخستین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال جدید امروز به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء برگزار نشد.

نخستین جلسه شورای شهر کرمانشاه در سال جدید برگزار نشد

نخستین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال جدید امروز به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء برگزار نشد.
نخستین جلسه شورای شهر کرمانشاه در سال جدید برگزار نشد

بک لینک

View more posts from this author