نخستین زمین چمن فوتبال در جنوب کرمان+تصاویر

نخستین زمین چمن فوتبال در جنوب کرمان+تصاویر
نخستین زمین فوتبال طبیعی با نام استادیوم تختی در جنوب کرمان در شهرستان جیرفت با بیش از 47 سال سابقه قرار دارد که باید تقویت و ترمیم شود.

نخستین زمین چمن فوتبال در جنوب کرمان+تصاویر

نخستین زمین فوتبال طبیعی با نام استادیوم تختی در جنوب کرمان در شهرستان جیرفت با بیش از 47 سال سابقه قرار دارد که باید تقویت و ترمیم شود.
نخستین زمین چمن فوتبال در جنوب کرمان+تصاویر

خرم خبر

View more posts from this author