نشست علمی «معرفی فناوری نانو و اقدامات جمهوری اسلامی در این حوزه» در قم برگزار می‌شود

نشست علمی «معرفی فناوری نانو و اقدامات جمهوری اسلامی در این حوزه» در قم برگزار می‌شود
دبیر انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه از برگزاری نشست علمی معرفی «فناوری نانو و اقدامات جمهوری اسلامی در این حوزه» در روز چهارم آذرماه امسال خبر داد.

نشست علمی «معرفی فناوری نانو و اقدامات جمهوری اسلامی در این حوزه» در قم برگزار می‌شود

دبیر انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه از برگزاری نشست علمی معرفی «فناوری نانو و اقدامات جمهوری اسلامی در این حوزه» در روز چهارم آذرماه امسال خبر داد.
نشست علمی «معرفی فناوری نانو و اقدامات جمهوری اسلامی در این حوزه» در قم برگزار می‌شود

View more posts from this author