نطنز می‌تواند پایگاه اصلی هنرهای نمایشی در استان اصفهان شود

نطنز می‌تواند پایگاه اصلی هنرهای نمایشی در استان اصفهان شود
شهردار نطنز در آیین «سپاس هنرمند» گفت: نطنز می‌تواند پایگاه اصلی هنرهای نمایشی در استان اصفهان شود.

نطنز می‌تواند پایگاه اصلی هنرهای نمایشی در استان اصفهان شود

شهردار نطنز در آیین «سپاس هنرمند» گفت: نطنز می‌تواند پایگاه اصلی هنرهای نمایشی در استان اصفهان شود.
نطنز می‌تواند پایگاه اصلی هنرهای نمایشی در استان اصفهان شود

اس ام اس جدید

View more posts from this author