نظارت بر عملکرد پارکینگ‌ها در نوروز

نظارت بر عملکرد پارکینگ‌ها در نوروز
مدیرعامل سازمان حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: در ایام نوروز به‌صورت محسوس و نامحسوس بر عملکرد پیمانکاران پارکینگ‌ها نظارت می‌شود.

نظارت بر عملکرد پارکینگ‌ها در نوروز

مدیرعامل سازمان حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: در ایام نوروز به‌صورت محسوس و نامحسوس بر عملکرد پیمانکاران پارکینگ‌ها نظارت می‌شود.
نظارت بر عملکرد پارکینگ‌ها در نوروز

دانلود فیلم

خرید غذا

View more posts from this author