نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی در اصفهان

نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی در اصفهان
نفیس‌ترین فرش‌های دستباف کرک و ابریشم اصفهان، فرش نائین، فرش ابریشم قم، انواع گبه و گلیم، فرش بیجار، قالی‌های روستایی و عشایری از جمله تولیدات هنرمندانه‌ای است که از 14 آذرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان عرضه خواهد شد.

نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی در اصفهان

نفیس‌ترین فرش‌های دستباف کرک و ابریشم اصفهان، فرش نائین، فرش ابریشم قم، انواع گبه و گلیم، فرش بیجار، قالی‌های روستایی و عشایری از جمله تولیدات هنرمندانه‌ای است که از 14 آذرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان عرضه خواهد شد.
نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی در اصفهان

View more posts from this author