نقد کردن افراد از وظایف جنبش دانشجویی است

نقد کردن افراد از وظایف جنبش دانشجویی است
دبیر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد کرمان گفت: نقد کردن افراد از وظایف جنبش دانشجویی است، امروز دانشگاه را به عنوان مدرسه بزرگ مختلط ساخته‌اند.

نقد کردن افراد از وظایف جنبش دانشجویی است

دبیر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد کرمان گفت: نقد کردن افراد از وظایف جنبش دانشجویی است، امروز دانشگاه را به عنوان مدرسه بزرگ مختلط ساخته‌اند.
نقد کردن افراد از وظایف جنبش دانشجویی است

View more posts from this author