نقش رسانه‌ها در فرآیند توسعه جوامع بسیار تعیین‌کننده است

نقش رسانه‌ها در فرآیند توسعه جوامع بسیار تعیین‌کننده است
استاندار کردستان گفت: هر اندازه جامعه آگاه‌تر باشد، توسعه یافته‌تر خواهد بود، از این رو نقش رسانه‌ها در فرآیند توسعه جوامع بسیار تعیین‌کننده است.

نقش رسانه‌ها در فرآیند توسعه جوامع بسیار تعیین‌کننده است

استاندار کردستان گفت: هر اندازه جامعه آگاه‌تر باشد، توسعه یافته‌تر خواهد بود، از این رو نقش رسانه‌ها در فرآیند توسعه جوامع بسیار تعیین‌کننده است.
نقش رسانه‌ها در فرآیند توسعه جوامع بسیار تعیین‌کننده است

View more posts from this author