نقش کاریابی بین‌المللی در اقتصاد کشورهای جهان سوم/ انتقال مهندسان از عسلویه و مناطق نفت‌خیز به سایر نقاط جهان

نقش کاریابی بین‌المللی در اقتصاد کشورهای جهان سوم/ انتقال مهندسان از عسلویه و مناطق نفت‌خیز به سایر نقاط جهان
درتمام دنیا پدیده جابه‌جایی یا مهاجرت افراد متخصص از کشوری به کشور دیگر امری روزمره است، برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و به ویژه عسلویه و مناطق نفت‌خیز، کاریابی بین‌المللی می‌تواند منبع درآمد خوبی به حساب آید.

نقش کاریابی بین‌المللی در اقتصاد کشورهای جهان سوم/ انتقال مهندسان از عسلویه و مناطق نفت‌خیز به سایر نقاط جهان

درتمام دنیا پدیده جابه‌جایی یا مهاجرت افراد متخصص از کشوری به کشور دیگر امری روزمره است، برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و به ویژه عسلویه و مناطق نفت‌خیز، کاریابی بین‌المللی می‌تواند منبع درآمد خوبی به حساب آید.
نقش کاریابی بین‌المللی در اقتصاد کشورهای جهان سوم/ انتقال مهندسان از عسلویه و مناطق نفت‌خیز به سایر نقاط جهان

مجله اتومبیل

View more posts from this author