نقص فنی علت واژگونی کامیون میوه‌ها در محور زنجان – تبریز

نقص فنی علت واژگونی کامیون میوه‌ها در محور زنجان – تبریز
مسؤول مرکز مدریت راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: کامیون حامل بار میوه به دلیل نقص فنی در محور زنجان – تبریز واژگون شد.

نقص فنی علت واژگونی کامیون میوه‌ها در محور زنجان – تبریز

مسؤول مرکز مدریت راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: کامیون حامل بار میوه به دلیل نقص فنی در محور زنجان – تبریز واژگون شد.
نقص فنی علت واژگونی کامیون میوه‌ها در محور زنجان – تبریز

ترانه

View more posts from this author